و علاوه بر ذرات گرد وغبار ذرات روغنى را نيز فيلتر ميكند